Podmínky ochrany osobních údajů

Informace poskytované subjektu údajů – klient a jeho zákonný zástupce

Vážení klienti a jejich zákonní zástupci,

společnost Zdravé zoubky s.r.o., IČO: 248 43 105, sídlo: Kamýcká 1077, Suchdol, 165 00 Praha 6, spisová značka: C 179519 vedená u Městského soudu v Praze (dále také jako „správce“), jakožto správce Vašich osobních údajů ve smyslu Čl. 4 odstavce 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR“) si Vám tímto v souladu s Čl. 13 GDPR dovoluje sdělit následující informace:

Správce zpracovává Vaše (dítěte a jeho rodičů) osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, telefonní číslo a/nebo e-mail, povolání, zdravotní pojišťovna a dále údaje o zdravotním stavu klienta včetně související dokumentace a fotodokumentace.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z právního důvodu potřeby klienta a za účelem nezbytnosti zpracování pro splnění smlouvy (smlouvy o poskytování zdravotních služeb, na jejímž základě Vám správce poskytuje zdravotní služby v oboru: stomatologie) a nezbytnosti zpracování pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zákon o daních z příjmů, zákon o účetnictví).

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou zpracovávány, a to po dobu, kdy Vám budou ze strany správce poskytovány zdravotní služby, a dále po dobu stanovenou zvláštním právním předpisem. Po uplynutí této doby je správce oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze z právního důvodu a za účelem ochrany svých oprávněných zájmů v případném soudním sporu ohledně nároků vyplývajících ze smlouvy.

Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby:
Google Analytics – zaznamenává cookie a použití webu

Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem správce. Nejste povinni své osobní údaje poskytnout, v případě jejich neposkytnutí by Vám však správce mohl poskytnutí svých služeb odmítnout.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze osobami, které jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se při výkonu činnosti pro správce dozvěděly. Vaše osobní údaje nebudou dále poskytovány dalším příjemcům.

V souvislosti s ochranou osobních údajů Vám GDPR dává následující práva:

  • Právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
  • Právo na opravu nepřesného údaje dle čl. 16 GDPR;
  • Právo na výmaz osobního údaje dle čl. 17 GDPR;
  • Právo na omezení zpracování osobního údaje dle čl. 18 GDPR;
  • Právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR;
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR;
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, včetně profilování dle čl. 22 GDPR;
  • Právo podat stížnost u dozorového úřadu dle Čl. 77 GDPR;
  • Právo odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, toto právo se nevztahuje na údaje, jež správce spravuje na základě zvláštního zákona.

Veškerá výše uvedená práva jste oprávněni u správce uplatnit buď osobně, zasláním dopisu na adresu jeho sídla/provozovny.

Správce je povinen na Vaši žádost v souvislosti s výše uvedenými právy odpovědět nebo této žádosti vyhovět bez zbytečného odkladu poté, co mu bude žádost doručena, nejpozději však do 1 měsíce od doručení žádosti.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.